Kontakt i Regulamin

KONTAKT

NaSzpilkachMed

Łódź 90-602

ul. Zielona 29

( teren Centrum Medycznego MEDAX )

tel: 537 005 650

e-mail: zdrowestopy78@gmail.com

Rezerwacja on-line    https://naszpilkach.versum.com/

podologia

 

REGULAMIN

pl_regulamin

Regulamin świadczenia usług w gabinecie
„NaSzpilkach” Aneta Wójcik

 

§ 1. Postanowienia ogólne i definicje

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania z usług podologicznych, zwane dalej: Usługą Podologiczną lub Usługami Podologicznymi, która jest świadczona w gabinecie podologicznym „NaSzpilkach” Aneta Wójcik mieszczącym się w Łodzi, przy ul. Zielonej 29
 2. Przed skorzystaniem z Usługi Podologicznej należy zapoznać się z treścią Regulaminu.
 3. Skorzystanie z Usługi Podologicznej jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
 4. Samodzielnie dokonywać Rejestracji oraz korzystać i uczestniczyć w Wizycie podczas której wykonywana jest Usługa Podologiczna mogą wyłącznie osoby pełnoletnie – dalej zwane Klientem. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Usługi Podologicznej na takich samych zasadach jak osoby pełnoletnie wyłącznie za uprzednią zgodą ich opiekuna, rodzica lub przedstawiciela ustawowego, wyrażoną przez rozpoczęciem Usługi Podologicznej.

 

§ 2. Rejestracja na Wizytę

 1. Usługi Podologiczne świadczone są wyłącznie za uprzednią rezerwacją wizyty- dalej zwane: Wizytą, za wyjątkiem wyjątkowych sytuacji, w których Klient może skorzystać z Usługi Podologicznej poza kolejnością, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 2. Wizyty w gabinecie „Na Szpilkach”można umawiać poprzez telefoniczna rejestrację- dalej: Rejestracja od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 19:30.
 3. Pacjenci rejestrowani są zgodnie z grafikiem obowiązującym w gabinecie „Na Szpilkach”  .
 4. Jeżeli okaże się, że grafik obowiązujący w gabinecie „Na Szpilkach” jest w całości zapełniony, Klient może zostać wpisany na listę rezerwową co oznacza, że będzie mógł skorzystać z Usługi Podologicznej w sytuacji, w której Klient, który dokonał skutecznej Rezerwacji i został umówiony na Wizytę, odwoła Wizytę lub z innych przyczyn Wizyta zostanie anulowana.
 5. Podczas Rejestracji Pracownik gabinecie „Na Szpilkach” w celu oszacowania czasu trwania Usługi Podologicznej może dokonać wstępnego wywiadu dotyczącego problemu z jakim zgłasza się Klient.
 6. Podczas Rejestracji Pracownik gabinecie „Na Szpilkach” poprosi o podanie następujących danych:
  1. imię i nazwisko
  2. numer telefonu do kontaktu lub/i adres e-mail
 7. W określonych przypadkach Klient może zostać poproszony o nadesłanie na adres e-mailowy: zdrowestopy78@gmail.com zdjęcia stopy lub jej części.
 8. Pomiędzy wykonaniem Usługi Podologicznej w miarę możliwości zapewniane są 15 minutowe przerwy konieczne do zdezynfekowania gabinetów.
 9. Na 48 godzin przed umówionym terminem wizyty Klient otrzymuje wiadomość tekstową SMS z przypomnieniem o wizycie.

 

§ 3. Rezygnacja z Wizyty, odwołanie z Wizyty

 1. Na zarezerwowaną Wizytę Klient powinien stawić się w  gabinecie „Na Szpilkach” najpóźniej na 10 minut przez umówionym terminem Wizyty.
 2. Gabinet „Na Szpilkach” zastrzega, że ustalona godzina Wizyty może ulec nieznacznej zmianie. Jeżeli przesunięcie w godzinie Wizyty wynika w szczególności z przyczyn niezależnych od gabinetu „Na Szpilkach” i trwa dłużej niż 15 minut, gabinet „Na Szpilkach” w miarę możliwości poinformuje Klientów zapisanych na Wizyty o przesunięciu terminu Wizyt.
 3. Gabinet „Na Szpilkach”zachowuje prawo do odmowy wykonania Usługi Podologicznej, jeżeli Klient spóźnia się na Wizytę co najmniej 15 minut od terminu umówionej Wizyty, chyba że Klient o okolicznościach skutkujących spóźnieniem na Wizytę powiadomi gabinet „Na Szpilkach” , które wyrazi zgodę na późniejsze rozpoczęcie Usługi Podologicznej z zastrzeżeniem, że w takim przypadku Wizyta może ulec skróceniu.
 4. Nieprzystąpienie do Wizyty przez Klienta bez uprzedniego odwołania Wizyty lub odwołanie wizyty
  w ostatniej chwili, tj. w dniu wizyty lub na 2 lub 1 dzień przed planowaną wizytą
  , uprawnia gabinet „Na Szpilkach”do obciążenia Klienta kosztami niezrealizowanej Wizyty, które to koszty będą doliczone podczas umawiania kolejnej wizyty lub  będą doliczone do kolejnej zrealizowanej wizyty lub będą wcześniej uregulowane poprze wpłatę na nr konta bankowego Gabinetu „Na Szpilkach”
 5. Odwołanie wizyty na dwa tygodnie przed planowanym terminem spotkania nie skutkuje obciążeniem finansowym Klienta. Odwołanie wizyty na jeden tydzień przed planowanym terminem spotkania skutkuje obciążeniem Klienta 50% wartości wizyty.
 6. Nieprzystąpienie do Wizyty przez Klienta bez uprzedniego odwołania Wizyty lub odwołanie wizyty
  w ostatniej chwili
  , uprawnia gabinet „Na Szpilkach” do nie przyjmowania Klienta na kolejne wizyty.
 7. Klienta ma prawo odwołać lub przełożyć Wizytę na 24 godziny przez zaplanowaną wizytą
  WYŁĄCZNIE W SYTUACJACH LOSOWYCH (wypadek, śmierć, choroba)
 8. Klienta ma prawo przełożyć Wizytę na inny termin, bez podania powodu, wyłącznie i nie później jak na 10 dni przed planowana wizytą.
 9. Gabinet „Na Szpilkach” zastrzega sobie prawo do pobrania zaliczki w wysokości 100% wartości zabiegu / wizyty od każdej nowej osoby, zwanej dalej nowym Klientem, która umawia konkretny termin wizyty.
 10. Gabinet „Na Szpilkach”zastrzega sobie prawo do odwołania Wizyty na co najmniej 24 godziny przez terminem rozpoczęcia Wizyty. W takim wypadku gabinet „Na Szpilkach”zaproponuje nowy termin Wizyty.
 11. Gabinet ” Na Szpilkach”informuje, że nie udziela konsultacji telefonicznych zakresem odpowiadających świadczonej Usłudze Podologicznej. Klient jest konsultowany wyłącznie podczas umówionej wizyty w gabinecie „Na Szpilkach”.
 12. Wizyty ON-LINE

Dokonując rezerwacji wizyty on-line, celem jej sfinalizowania,należy dokonać przedpłaty w dniu dokonania rezerwacji
wizyty on-line w kwocie takiej, jaka jest przypisana wybranemu zabiegowi.
Potwierdzenie wpłaty należy przesłać na adres e-mail: aneta.hania@o2.pl
Kwotę należy uiścić na nr konta 76 1090 2705 0000 0001 3426 0548
„NA SZPILKACH” ANETA WÓJCIK UL. Zielona 29 90-602 ŁÓDŹ

W przypadku braku wpłaty/przedpłaty wizyta zarezerwowana on-line nie będzie mogła się odbyć.

Możliwość zmiany terminu wizyty jest możliwa tylko w sytuacji poinformowania nas o tym zamiarze na 10 dni przed planowaną wizytą, pod nr. telefonu 537 005 650.
Potwierdzenie wpłaty w postaci paragonu zostanie wydane podczas stawienia się w wybranym terminie na wizytę.

§ 4. Przebieg Wizyty

 1. Usługi Podologiczne wykonywane w gabinecie „Na Szpilkach”wykonywane są przez specjalistów, posiadających doświadczenia zawodowe oraz umiejętności potrzebne do wykonania Usługi Podologicznej.
 2. Na pierwszej Wizycie Klient obowiązany jest do wypełnienia tzw. KARTY WYWIADU CHOROBOWEGO, na której podstawie zostanie przeprowadzony wywiad z Klientem.
 3. Klient decydując się na przeprowadzenie zabiegu przez podologa i podpisując zgodę na jego wykonanie przez podologa, potwierdza, że jest CAŁKOWICIE świadomy specyfiki zabiegu, rodzaju używanych narzędzi i możliwych komplikacji, bez wnoszenia jakichkolwiek roszczeń.
 4. Po przeprowadzeniu wywiadu specjalista gabinetu „Na Szpilkach”przedstawi Klientowi plan terapii oraz wyceni wstępny koszt Usługi Podologicznej.
 5. Rodzaje Usług Podologicznych świadczonych przez gabinet  „Na Szpilkach”dostępne są na stronie internetowej naszpilkach.com.pl

§ 5. Płatność

 1. Klient jest obowiązany do dokonania zapłaty za wykonane Usługi Podologicznej.
 2. W gabinecie „Na Szpilkach” udostępnia się następujące formy płatności:
  1. Gotówka
  2. Bon podarunkowy
 3. Zapłata za Usługi Podologiczne następuje po odbytej Wizycie, za wyjątkiem przypadków określonych niniejszym Regulaminem, za które Klient obowiązany jest uiścić całość lub część opłaty przed wykonaniem Usługi Podologicznej lub w przypadkach płatności za Usługę Podologiczną pomimo jej niewykonania z uwagi na okoliczności leżące po stronie Klienta.
 4. W przypadku Klientów korzystających z bonów podarunkowych, przed odbyciem  Wizyty Pacjent obowiązany jest okazać bon podarunkowy. W innym wypadku, Usługi Podologiczne podlegają płatności gotówkowej.

§ 6. Procedura reklamacyjna

 1. Klient po wykonanej Usłudze Podologicznej ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 7 dni od jej wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów Usługi Podologicznej- dalej: Reklamacja. Składając Reklamację Klient obowiązany jest opisać stan faktyczny oraz wskazać z jakich przyczyn uważa Reklamację za zasadną.
 2. Reklamacja powinna zostać przez Klienta złożona na piśmie na adres e-mailowy: zdrowestopy78@gmail.com lub za pośrednictwem listu poleconego nadanego na adres gabinetu „Na Szpilkach”. W miarę możliwości Klient do Reklamacji powinien dołączyć dokumentacje zdjęciową.
 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez gabinet „Na Szpilkach” w terminie 14 dni od otrzymania Reklamacji. W tym terminie Klient zostanie powiadomiony o zasadności lub braku podstaw do uznania ją za zasadną.
 4. W przypadku uznania Reklamacji za zasadną Klientowi przysługuje nieodpłatna usługa korygująca w gabinecie  „Na Szpilkach” lub zwrot kosztów wykonanej Usługi Podologicznej. Gabinet ” Na Szpilkach” w ramach uznania reklamacji może ponadto zaproponować inne korzyści Klientowi.
 5. W przypadku kwestionowania Usługi Podologicznej zaraz po jego wykonaniu, Klient nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną Usługę Podologiczną– w przypadku zasadności jego żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości. Gabinet „Na Szpilkach” zastrzega sobie jednak możliwość zwolnienia Klienta z opłaty w przypadku oczywiście zasadnych podstaw reklamacji.
 6. Reklamacja nie obejmuje powikłań takich jak: ból, krwiak, krwawienie po zabiegu, podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie, reakcja alergiczna na zastosowane leki- jeżeli objawy te związane są z wykonaną Usługą Podologiczną lub wiążą się z indywidualnymi predyspozycjami Klienta.

§ 7. Odpowiedzialność

 1. Klienci odpowiadają w pełnej wysokości za wszelkie uszkodzenia wyposażenia gabinetu „Na Szpilkach”. Za szkody spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich opiekunowie, rodzice lub ustawowi przedstawiciele.
 2. Gabinet „Na Szpilkach”nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w gabinecie „Na Szpilkach” poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Klient zobowiązany jest zatrzymać przy sobie.
 3. Niezastosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonane Usługi Podologiczne po stronie gabinetu „Na Szpilkach”.
 4. Gabinet „Na Szpilkach”nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego Usługi Podologicznej wynikającego z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.
 5. Klient zobowiązany jest przestrzegać wszelkich zaleceń specjalisty, które zostały udzielone mu podczas Wizyty.
 6. Po wykonanej Usłudze Podologicznej Klientowi może zostać wystawione zaświadczenie o odbytej Usłudze Podologicznej.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie osoby przebywające na obszarze gabinetu „Na Szpilkach”zobowiązane są przestrzegać całkowitego zakazu palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych oraz całkowitego zakazu spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.
 2. Na obszarze gabinetu „Na Szpilkach”, a w szczególności do pomieszczeń, w których wykonywane są Usługi Podologiczne zabrania się wprowadzania zwierząt.
 3. Każdy Klient ma prawo wglądu do Regulaminu, Cennika gabinetu”Na Szpilkach” .
 4. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych Usług Podologiczne powinny zostać w pierwszej kolejności rozwiązane polubownie.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia _____01.04.2017___________
 6. O zmianach niniejszego Regulaminu Klient będzie powiadamiany drogą e-mailową, na adres podany podczas Rejestracji.