Regulamin

Regulamin świadczenia usług w gabinecie
„Zdrowe Stopy” Aneta Wójcik

 

§ 1. Postanowienia ogólne i definicje

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania z usług podologicznych, zwane dalej: Usługą Podologiczną lub Usługami Podologicznymi, która jest świadczona w gabinecie podologicznym „Zdrowe Stopy” Aneta Wójcik mieszczącym się w Łodzi, przy ul. Zielonej 29
 2. Przed skorzystaniem z Usługi Podologicznej należy zapoznać się z treścią Regulaminu.
 3. Skorzystanie z Usługi Podologicznej jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
 4. Samodzielnie dokonywać Rejestracji oraz korzystać i uczestniczyć w Wizycie podczas której wykonywana jest Usługa Podologiczna mogą wyłącznie osoby pełnoletnie – dalej zwane Pacjentem. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Usługi Podologicznej na takich samych zasadach jak osoby pełnoletnie wyłącznie za uprzednią zgodą ich opiekuna, rodzica lub przedstawiciela ustawowego, wyrażoną przez rozpoczęciem Usługi Podologicznej.

 

§ 2. Rejestracja na Wizytę

 1. Usługi Podologiczne świadczone są wyłącznie za uprzednią rezerwacją wizyty- dalej zwane: Wizytą, za wyjątkiem wyjątkowych sytuacji, w których Pacjent może skorzystać z Usługi Podologicznej poza kolejnością, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 2. Wizyty w gabinecie „Zdrowe Stopy”można umawiać poprzez telefoniczna rejestrację- dalej: Rejestracja od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 18:30.
 3. Pacjenci rejestrowani są zgodnie z grafikiem obowiązującym w gabinecie „Zdrowe Stopy”  .
 4. Jeżeli okaże się, że grafik obowiązujący w gabinecie „Zdrowe Stopy” jest w całości zapełniony, Pacjent może zostać wpisany na listę rezerwową co oznacza, że będzie mógł skorzystać z Usługi Podologicznej w sytuacji, w której Pacjent, który dokonał skutecznej Rezerwacji i został umówiony na Wizytę, odwoła Wizytę lub z innych przyczyn Wizyta zostanie anulowana.
 5. Podczas Rejestracji Pracownik gabinecie „Zdrowe Stopy” w celu oszacowania czasu trwania Usługi Podologicznej może dokonać wstępnego wywiadu dotyczącego problemu z jakim zgłasza się Pacjent.
 6. Podczas Rejestracji Pracownik gabinecie „Zdrowe Stopy” poprosi o podanie następujących danych:
  1. imię i nazwisko
  2. numer telefonu do kontaktu lub/i adres e-mail
 7. W określonych przypadkach Pacjent może zostać poproszony o nadesłanie na adres e-mailowy: zdrowestopy78@gmail.com zdjęcia stopy lub jej części.
 8. Pomiędzy wykonaniem Usługi Podologicznej w miarę możliwości zapewniane są 15 minutowe przerwy konieczne do zdezynfekowania gabinetów.
 9. Na 48 godzin przed umówionym terminem Wizyty Pacjent otrzymuje wiadomość tekstową SMS z przypomnieniem o Wizycie.

 

§ 3. Rezygnacja z Wizyty, odwołanie z Wizyty

 1. Na zarezerwowaną Wizytę Pacjent powinien stawić się w  gabinecie „Zdrowe Stopy” najpóźniej na 10 minut przez umówionym terminem Wizyty.
 2. Gabinet „Zdrowe Stopy” zastrzega, że ustalona godzina Wizyty może ulec nieznacznej zmianie. Jeżeli przesunięcie w godzinie Wizyty wynika w szczególności z przyczyn niezależnych od gabinetu „Zdrowe Stopy” i trwa dłużej niż 15 minut, gabinet „Zdrowe Stopy” w miarę możliwości poinformuje Pacjentów zapisanych na Wizyty o przesunięciu terminu Wizyt.
 3. Gabinet „Zdrowe Stopy”zachowuje prawo do odmowy wykonania Usługi Podologicznej, jeżeli Pacjent spóźnia się na Wizytę co najmniej 15 minut od terminu umówionej Wizyty, chyba że Pacjent o okolicznościach skutkujących spóźnieniem na Wizytę powiadomi gabinet „Zdrowe Stopy” , które wyrazi zgodę na późniejsze rozpoczęcie Usługi Podologicznej z zastrzeżeniem, że w takim przypadku Wizyta może ulec skróceniu.
 4. Nieprzystąpienie do Wizyty przez Pacjenta bez uprzedniego odwołania Wizyty lub odwołanie wizyty w ostatniej chwili, tj. w dniu wizyty lub na 2 lub 1 dzień przed planowaną wizytą, uprawnia gabinet „Zdrowe Stopy”do obciążenia Pacjenta kosztami niezrealizowanej Wizyty, które to koszty będą doliczone podczas umawiania kolejnej wizyty lub  będą doliczone do kolejnej zrealizowanej wizyty lub będą wcześniej uregulowane poprze wpłatę na nr konta bankowego Gabinetu „Zdrowe Stopy”
 5. Odwołanie wizyty na dwa tygodnie przed planowanym terminem spotkania nie skutkuje obciążeniem finansowym Pacjenta. Odwołanie wizyty na jeden tydzień przed planowanym terminem spotkania skutkuje obciążeniem Pacjentem 50% wartości wizyty.
 6. Nieprzystąpienie do Wizyty przez Pacjenta bez uprzedniego odwołania Wizyty lub odwołanie wizyty w ostatniej chwili, uprawnia gabinet „Zdrowe Stopy” do nie przyjmowania Pacjenta na kolejne wizyty.
 7. Pacjent ma prawo odwołać lub przełożyć Wizytę na 24 godziny przez zaplanowaną wizytą WYŁĄCZNIE W SYTUACJACH LOSOWYCH (wypadek, śmierć, choroba)
 8. Pacjent ma prawo przełożyć Wizytę na inny termin, bez podania powodu, wyłącznie i nie później jak na 10 dni przed planowana wizytą.
 9. Gabinet „Zdrowe Stopy” zastrzega sobie prawo do pobrania zaliczki w wysokości 100% wartości zabiegu / wizyty od każdej nowej osoby, zwanej dalej nowym Pacjentem, która umawia konkretny termin wizyty.
 10. Gabinet „Zdrowe Stopy”zastrzega sobie prawo do odwołania Wizyty na co najmniej 24 godziny przez terminem rozpoczęcia Wizyty. W takim wypadku gabinet „Zdrowe Stopy”zaproponuje nowy termin Wizyty.
 11. Gabinet ” Zdrowe Stopy”informuje, że nie udziela konsultacji telefonicznych zakresem odpowiadających świadczonej Usłudze Podologicznej. Pacjent jest konsultowany wyłącznie podczas umówionej wizyty w gabinecie „Zdrowe Stopy”.
 12. Wizyty ON-LINE

Dokonując rezerwacji wizyty on-line, celem jej sfinalizowania,należy dokonać przedpłaty w dniu dokonania rezerwacji
wizyty on-line w kwocie takiej, jaka jest przypisana wybranemu zabiegowi. 
Potwierdzenie wpłaty należy przesłać na adres e-mail: aneta.hania@o2.pl
Kwotę należy uiścić na nr konta 76 1090 2705 0000 0001 3426 0548
„NA SZPILKACH” ANETA WÓJCIK UL. Zielona 29 90-602 ŁÓDŹ

W przypadku braku wpłaty/przedpłaty wizyta zarezerwowana on-line nie będzie mogła się odbyć.

Możliwość zmiany terminu wizyty jest możliwa tylko w sytuacji poinformowania nas o tym zamiarze na 10 dni przed planowaną wizytą, pod nr. telefonu 537 005 650.
Potwierdzenie wpłaty w postaci paragonu zostanie wydane podczas stawienia się w wybranym terminie na wizytę.

§ 4. Przebieg Wizyty

 1. Usługi Podologiczne wykonywane w gabinecie „Zdrowe Stopy”wykonywane są przez specjalistów, posiadających doświadczenia zawodowe oraz umiejętności potrzebne do wykonania Usługi Podologicznej.
 2. Na pierwszej Wizycie Pacjent obowiązany jest do wypełnienia tzw. KARTY WYWIADU PODOLOGICZNEGO, na której podstawie zostanie przeprowadzony wywiad z Pacjentem.
 3. Pacjent decydując się na przeprowadzenie zabiegu przez podologa i podpisując zgodę na jego wykonanie przez podologa, potwierdza, że jest CAŁKOWICIE świadomy specyfiki zabiegu, rodzaju używanych narzędzi i możliwych komplikacji, bez wnoszenia jakichkolwiek roszczeń.
 4. Po przeprowadzeniu wywiadu specjalista gabinetu „Zdrowe Stopy”przedstawi Pacjentowi plan terapii oraz wyceni wstępny koszt Usługi Podologicznej.
 5. Rodzaje Usług Podologicznych świadczonych przez gabinet  „Zdrowe Stopy”dostępne są na stronie internetowej naszpilkach.com.pl

§ 5. Płatność

 1. Pacjent jest obowiązany do dokonania zapłaty za wykonane Usługi Podologicznej.
 2. W gabinecie „Zdrowe Stopy” udostępnia się następujące formy płatności:
  1. Gotówka
  2. Bon podarunkowy
 3. Zapłata za Usługi Podologiczne następuje po odbytej Wizycie, za wyjątkiem przypadków określonych niniejszym Regulaminem, za które Pacjent obowiązany jest uiścić całość lub część opłaty przed wykonaniem Usługi Podologicznej lub w przypadkach płatności za Usługę Podologiczną pomimo jej niewykonania z uwagi na okoliczności leżące po stronie Pacjenta.
 4. W przypadku Pacjentów korzystających z bonów podarunkowych, przed odbyciem  Wizyty Pacjent obowiązany jest okazać bon podarunkowy. W innym wypadku, Usługi Podologiczne podlegają płatności gotówkowej.

§ 6. Procedura reklamacyjna

 1. Pacjent po wykonanej Usłudze Podologicznej ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 7 dni od jej wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów Usługi Podologicznej- dalej: Reklamacja. Składając Reklamację Pacjent obowiązany jest opisać stan faktyczny oraz wskazać z jakich przyczyn uważa Reklamację za zasadną.
 2. Reklamacja powinna zostać przez Pacjenta złożona na piśmie na adres e-mailowy: zdrowestopy78@gmail.com lub za pośrednictwem listu poleconego nadanego na adres gabinetu „Zdrowe Stopy”. W miarę możliwości Pacjent do Reklamacji powinien dołączyć dokumentacje zdjęciową.
 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez gabinet „Zdrowe Stopy” w terminie 14 dni od otrzymania Reklamacji. W tym terminie Pacjent zostanie powiadomiony o zasadności lub braku podstaw do uznania ją za zasadną.
 4. W przypadku uznania Reklamacji za zasadną Pacjentowi przysługuje nieodpłatna usługa korygująca w gabinecie  „Zdrowe Stopy” lub zwrot kosztów wykonanej Usługi Podologicznej. Gabinet ” Zdrowe Stopy” w ramach uznania reklamacji może ponadto zaproponować inne korzyści Pacjentowi.
 5. W przypadku kwestionowania Usługi Podologicznej zaraz po jego wykonaniu, Pacjent nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną Usługę Podologiczną– w przypadku zasadności jego żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości. Gabinet „Zdrowe Stopy” zastrzega sobie jednak możliwość zwolnienia Pacjenta z opłaty w przypadku oczywiście zasadnych podstaw reklamacji.
 6. Reklamacja nie obejmuje powikłań takich jak: ból, krwiak, krwawienie po zabiegu, podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie, reakcja alergiczna na zastosowane leki- jeżeli objawy te związane są z wykonaną Usługą Podologiczną lub wiążą się z indywidualnymi predyspozycjami Pacjenta.

§ 7. Odpowiedzialność

 1. Pacjenci odpowiadają w pełnej wysokości za wszelkie uszkodzenia wyposażenia gabinetu „Zdrowe Stopy”. Za szkody spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich opiekunowie, rodzice lub ustawowi przedstawiciele.
 2. Gabinet „Zdrowe Stopy”nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w gabinecie „Zdrowe Stopy” poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Pacjent zobowiązany jest zatrzymać przy sobie.
 3. Niezastosowanie się Pacjenta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonane Usługi Podologiczne po stronie gabinetu „Zdrowe Stopy”.
 4. Gabinet „Zdrowe Stopy”nie odpowiada za niezadowolenie Pacjenta z efektu końcowego Usługi Podologicznej wynikającego z subiektywnych odczuć Pacjenta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.
 5. Pacjent zobowiązany jest przestrzegać wszelkich zaleceń specjalisty, które zostały udzielone mu podczas Wizyty.
 6. Po wykonanej Usłudze Podologicznej Pacjentowi może zostać wystawione zaświadczenie o odbytej Usłudze Podologicznej.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie osoby przebywające na obszarze gabinetu „Zdrowe Stopy”zobowiązane są przestrzegać całkowitego zakazu palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych oraz całkowitego zakazu spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.
 2. Na obszarze gabinetu „Zdrowe Stopy”, a w szczególności do pomieszczeń, w których wykonywane są Usługi Podologiczne zabrania się wprowadzania zwierząt.
 3. Każdy Pacjent ma prawo wglądu do Regulaminu, Cennika gabinetu”Zdrowe Stopy” .
 4. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych Usług Podologiczne powinny zostać w pierwszej kolejności rozwiązane polubownie.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia _____01.09.2019___________
 6. O zmianach niniejszego Regulaminu Pacjent będzie powiadamiany drogą e-mailową, na adres podany podczas Rejestracji.